logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent

Wat is de achtergrond van het ANLb? 

De kern van het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer is het ontwikkelen en in stand houden van goede leefgebieden voor soorten van internationaal belang. Agrarische gebieden zijn niet alleen van belang vanwege hun bufferfunctie tussen en rondom natuurgebieden. Ze vormen ook het leefgebied van veel dier- en plantsoorten. Het ANLb streeft naar optimale leefgebieden voor een soort of groep van soorten die om vergelijkbaar beheer vragen.

Wat is het ANLb?

Het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer kent allerlei beheerspakketten, Collectief Veluwe werkt met deze selectie. Deze pakketten zijn onder te verdelen in agrarisch beheer en landschapselementen. Denk bij agrarisch beheer aan kruidenrijke akkerranden, aan botanische hooilandjes of aan speciale inrichtingen voor weidevogels. Bij landschapselementen moet u denken aan poeltjes, singels of boomgaarden. Hier leest u er meer over.

Wanneer een (deel van) een perceel of landschapselement opgenomen wordt in het ANLb en onder contract komt, betekent dit dat de deelnemer dient te voldoen aan de beheerseisen beschreven in de pakketvoorwaarden. Ter compensatie van de inkomstenderving of als vergoeding voor het onderhoud ontvangt de deelnemer een vergoeding. Deze vergoedingen zijn landelijk vastgesteld.

Nadat u in overleg met uw veldcoördinator besloten heeft een (deel van) een perceel of landschapselement in het ANLb op te nemen, komt het beheer vast te liggen in een contract.

Voor wie is het ANLb?

Of een perceel of landschapselement in aanmerking komt voor ANLb-subsidie hangt van een aantal zaken af.

1. Ligt de grond binnen de door de provincie vastgestelde leefgebieden? Lees meer.
2. Is het voorgestelde pakket landschappelijk inpasbaar en versterkt of behoudt het de ecologische waarde van het gebied? Dit wordt altijd in samenwerking met de veldcoördinator bekeken.

Hoe ziet het contract eruit en waarom is de GLB periode belangrijk?

Nadat u samen met uw veldcoördinator hebt besloten welke pakketten of beheereenheden u af wilt sluiten, wordt het contract getekend. Dit contract bestaat uit het eigenlijke contract en de contractbijlage. In deze bijlage staat precies beschreven waar welke beheereenheden zijn afgesloten en staat het unieke nummer van de beheereenheid vermeld. In overleg kan deze bijlage jaarlijks aangepast en vernieuwd worden, het contact zelf blijft geldig tot het einde van de GLB-periode. De huidige periode loopt tot en met 31 december 2021. 

In 2021 wordt bekeken wat de mogelijkheden voor de vervolgperiode zijn. De verwachting is dat er een vervolg op het ANLb komt, maar het is op dit moment niet met zekerheid te zeggen hoe dat er precies uit komt te zien.

Wat is de rol van de doelsoorten? 

Collectief Veluwe heeft een aantal doelsoorten vastgesteld en richt het beheer specifiek op deze soorten. Deze selectie is tot stand gekomen op basis van de Europsese Vogel- en Habitatrichtlijn en het natuurbeheerplan van de provincie Gelderland. Voor deze soorten zijn de belangrijkste leefgebieden in kaart gebracht en deze gebieden zijn bepalend voor de mogelijkheden ANLb af te sluiten. Daarnaast zijn er doelen vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water.

BIJ12 over doelsoorten

Wat zijn de leefgebieden?  

Subsidie voor het ANLb kan in het gebied van Collectief Veluwe worden verleend voor de drie agrarische leefgebieden 'open grasland', 'droge dooradering' en 'natte dooradering', en 'categorie water'.

* Open grasland heeft betrekking op de weidevogelkerngebieden.
* Droge en natte dooradering zijn gericht op het kleinschalige landschap
* Categorie water streeft met name naar verbetering van de waterkwaliteit.

Voor de exacte intekening van de leefgebieden raadpleegt u deze kaart van de provincie. 

Niet-agrarisch natuurbeheer

Het collectief richt zich met het ANLb uitsluitend op agrarische gebieden. Dat zijn gebieden die in het bestemmingsplan als agrarisch ingetekend zijn. Naast deze gebieden zijn veel stukken aangemerkt als natuur. Ook op dit soort gronden en voor verschillende landschapselementen aangemerkt als natuur kan het mogelijk zijn subsidie te krijgen. Dit gaat echter niet via een agrarisch natuurcollectief, maar via een natuurcollectief of de bosgroepen. 

Wilt u meer lezen? 

Op de pagina van BIJ12 leest u verder