logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent

Weide- en akkervogels zijn een karakteristieke verschijning op het Gelderse agrarisch landschap. Agrariërs, agrarisch natuurverenigingen, natuurbeheerders en vrijwilligers zetten zich al jarenlang in om deze soorten te beschermen. Toch nemen populaties de afgelopen decennia sterk af. In samenhang met het ANLb werkt BoerenNatuur Veluwe aan het optimaliseren van de leefgebieden van weidevogels. Voor een structurele verbetering van de leefgebieden zijn verschillende, met elkaar samenhangende, plannen opgesteld.

Plas-dras

Een van de projecten om de weidevogels tegemoet te komen, is het realiseren van plasdrasgebieden. Sinds 2019 zijn er - verspreid over de regio - ongeveer 40 nieuwe plasdraslocaties aangelegd. Op een plasdraslocatie zetten pompen op zonne-energie een deel van het weiland onder water en transformeren dat tot rijk foerageergebied. Deze ‘gedekte tafel’ werkt als een magneet op weidevogels zoals de doelsoorten grutto, tureluur, kievit, wulp en scholekster. Diverse andere soorten pikken een graantje mee. Onze deelnemer Gerrit, van het Youtube-kanaal Boer Gerrit Vlogt, laat zien hoe het maken van plasdrassen in z'n werk gaat. 

 

Veilig broeden en opgroeien

De aantrekkingskracht van plasdraslocaties op broedvogels is een goede basis voor het behoud en de ontwikkeling van weidevogelpopulaties. Een samenhangend pakket van maatregelen draagt vervolgens bij aan het zoveel mogelijk vlieg-vlug krijgen van de jongen. We verbeteren de kwaliteit van het weidevogelgrasland door kruidenrijke percelen aan te leggen en slootoevers te verflauwen. Bomen, struweel en ruigte worden verwijderd om de predatiedruk te verlagen. Aan de oostflank van de Veluwe hebben we kansrijke weidevogelpercelen afgerasterd om predatie door vossen en dassen tegen te gaan.

Drone-vlucht

Om de leefgebieden beter te kunnen monitoren beschikt BoerenNatuur Veluwe over weidevogeldrones. Speciaal hiervoor opgeleide dronepiloten voeren regelmatig vluchten uit boven weidevogelgebied. Met de verkregen informatie kunnen we geplande beheermaatregelen afstemmen op aanwezige nesten en kuikens. Op weg naar een gezonde populatie weidevogels.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie en het Ministerie van LNV via de regeling Niet-productieve investeringen voor weide-en akkervogels.

 POP3 met LNV